2009 Neugestaltung Innenhof BRG Adolf-Pichler-Plantz, Ibk