1998 WA Mozartstra·e, Ibk
1998 Sanierung WA Mozartstra·e, Ibk